تهیه و تنظیم : اداره آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

عنوان : نشریه آماری سال 1386

تهیه و تنظیم: اداره آمار و فناوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل: سلبی حیدری -کارشناس آمار

تایپ و ویرایش: سلبی حیدری -کارشناس آمار

طرح جلد: احمد نامدار - مسئول سمعی و بصری

بازنگری: سعید کیال – رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

تهیه نسخه الکترونیک: محسن درامامی – کارشناس آمار و مدارک پزشکی

تکثیر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم

شماره نشریه: 3/100

نشانی:
قم خیابان شهید لواسانی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم،  اداره آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
تلفن: 7723660
تاریخ انتشار: 1/3/1387

 


                                                  اداره آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات
                                     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 
این نشریه را می توانید از اینجا دریافت کنید