عنوان : سالنامه آماری سال 1395

تهیه و تنظیم: مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

نشانی: 
قم خیابان شهید لواسانی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
تلفن: 31071272

فایل pdf این سالنامه را می توانید از اینجا دریافت کنید