شاخص‌های آماری در سال‌های 1392 تا 1396

شاخص

1392

1393

1394

1395

1396

استاندارد منطقه تحت پوشش (برش استانی یا ملی)

میزان مرگ نوزادان کمتر از یک ماه

74/5

58/4

79/3

-

-

-

میزان مرگ کودکان کمتر از یک سال

05/10

54/6

19/6

-

-

-

درصد خانوارهای روستایی که از شبکه‌ی عمومی آب آشامیدنی برخوردار می‌باشند

23/99

59/99

54/98

-

-

-

نسبت تخت روانی به جمعیت

39/0

49/0

69/0

65/0

04/1

-

نسبت تخت سوختگی به جمعیت

139/0

148/0

13/0

12/0

12/0

-

نسبت تخت ویژه به جمعیت

47/1

55/1

73/1

7/1

36/1

-

نسبت تخت ویژه NICU به جمعیت

20/0

20/0

32/0

32/0

43/0

-

نسبت تخت فعال بیمارستانی به جمعیت (هزار نفر)

3/1

23/1

31/1

3/1

44/1

1

درصد اشغال تخت(بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه)

79/24

85/2

83/05

6/79

37/77

70

متوسط روز بستری کل بیمارستان‌های قم

9/2

9/2

96/2

97/2

06/3

-

درصد سزارین به کل زایمانها(بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه)

49

6/44

06/42

47/42

73/43

10 الی 15 درصد (استانداردجهانی(WHO)

نسبت پزشک به جمعیت (هزار نفر)

94/0

42/0

33/0

16/0

6/0

-

نسبت دندانپزشک به جمعیت (ده هزار نفر)

2/0

14/1

26/1

15/0

34/2

-

میانگین زمان رسیدن به محل حادثه در ماموریت های شهری

35/7

99/6

27/7

78/7

21/8

8 دقیقه

میانگین زمان رسیدن به محل حادثه در ماموریت های جاده‌ای

86/11

44/12

4/11

87/11

48/12

5/10 دقیقه

نسبت دانشجو به عضو هیات علمی

5/12

7/11

48/11

15/9

23/9

14

متوسط سرانه فضای خوابگاهی (مترمربع)

05/12

87/12

54/11

18/8

5/6

18-14

 

 

فایل ها