ردیف

نام 

سمت 

تلفن ثابت 

تلفن داخلی 

 1

سلبی حیدری

رییس اداره آمار و GIS  

36200118

183

 2

مریم همتی

 کارشناس آمار

36200118

183

3

مرضیه دهقان زادگان

کارشناس آمار

31071330 330

4

مهدی نازلی

کارشناس آمار

36200118 182

 

 

فایل ها