رابطین معاونتها

 

نام و نام خانوادگی

مرکز

1

حمیده لطیفان

معاونت درمان

2

مجید حاج مرادی

معاونت بهداشتی

3

مهدی احمدی

معاونت غذا و دارو

4

اصغر امیرخانی

معاونت دانشجویی فرهنگی

5

معظمه گروهی چمن

معاونت تحقیقات و فناوری

6

مهدی انصاری

مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی

7

سمیه جعفری

مرکز تخصصی دندانپزشکی فاطمیه سلامت

8

حمید  قاسمی

معاونت توسعه

9

سیدسجاد طباطبایی

معاونت آموزشی

 

رابطین مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

 

نام و نام خانوادگی

مرکز

1

اعظم رکنی حسینی

مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه معصومه(س)

2

معصومه اسماعیلی

مرکز آموزشی درمانی شهدا

3

محبوبه صدیق

مرکز آموزشی درمانی نکویی

4

اعظم حاج محمدحسینی- سمیرا صفری

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

5

خدیجه رجبی

مرکز آموزشی درمانی ایزدی

6

 فاطمه محمدی

مرکز آموزشی درمانی کامکار- عرب نیا

7

معصومه خشک دهان

بیمارستان آیت الله گلپایگانی (ره)

8

ناصر وحیدمقدم

بیمارستان امام رضا(ع)

9

سمیه رضایی- سوده شاکر

بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

10

فاطمه سلیمی

بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

 

 

 

 

 

 

فایل ها