ردیف  نام  سمت  تلفن ثابت
 تلفن داخلی
 1  آقای مهندس محمدمهدی حامدی راد  رییس اداره سخت افزار  025-31071206  206
 2 آقای مهندس محمد ورسه  کارشناس سخت افزار 025-31071453 453
 2  آقای مهندس حسن محمدپور  کارشناس سخت افزار 025-31071270 270
 2  آقای مهندس محسن کریمخانی  کارشناس سخت افزار 025-31071281 281

 

 

فایل ها