ساختار مدیریت
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 3765
بازديدکنندگان امروز: 62
کل بازديدکنندگان: 1075242
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.0000 ثانيه
شاخص های آماری

شاخص‌های آماری در سال‌های 1392 تا 1396

شاخص

1392

1393

1394

1395

1396

استاندارد منطقه تحت پوشش (برش استانی یا ملی)

ميزان مرگ نوزادان کمتر از يک ماه

74/5

58/4

79/3

-

-

-

ميزان مرگ کودکان کمتر از يک سال

05/10

54/6

19/6

-

-

-

درصد خانوارهای روستایی که از شبکه‌ی عمومی آب آشامیدنی برخوردار می‌باشند

23/99

59/99

54/98

-

-

-

نسبت تخت رواني به جمعيت

39/0

49/0

69/0

65/0

04/1

-

نسبت تخت سوختگي به جمعيت

139/0

148/0

13/0

12/0

12/0

-

نسبت تخت ويژه به جمعيت

47/1

55/1

73/1

7/1

36/1

-

نسبت تخت ويژه NICU به جمعيت

20/0

20/0

32/0

32/0

43/0

-

نسبت تخت فعال بیمارستانی به جمعیت (هزار نفر)

3/1

23/1

31/1

3/1

44/1

1

درصد اشغال تخت(بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه)

79/24

85/2

83/05

6/79

37/77

70

متوسط روز بستری کل بيمارستان‌های قم

9/2

9/2

96/2

97/2

06/3

-

درصد سزارین به کل زایمانها(بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه)

49

6/44

06/42

47/42

73/43

10 الي 15 درصد (استانداردجهاني(WHO)

نسبت پزشک به جمعیت (هزار نفر)

94/0

42/0

33/0

16/0

6/0

-

نسبت دندانپزشک به جمعیت (ده هزار نفر)

2/0

14/1

26/1

15/0

34/2

-

میانگین زمان رسیدن به محل حادثه در ماموریت های شهری

35/7

99/6

27/7

78/7

21/8

8 دقیقه

میانگین زمان رسیدن به محل حادثه در ماموریت های جاده‌ای

86/11

44/12

4/11

87/11

48/12

5/10 دقیقه

نسبت دانشجو به عضو هیات علمی

5/12

7/11

48/11

15/9

23/9

14

متوسط سرانه فضای خوابگاهی (مترمربع)

05/12

87/12

54/11

18/8

5/6

18-14