شاخص‌های ارزیابی رابطین آماری بیمارستان‌ها- سال 1396-97

شاخص ارزیابی

پارامترها

امتیاز کسب شده

ارزشیابی واحد آمار از دیدگاه مدیر و کاربران (10)

نمره مدیر (10)

 

ارسال آمار مراجعین بستری و سرپایی ماهیانه (6)

ارسال آمار (از روز 5 تا 9 ماه)

5 تا 9 ماه 6 امتیاز

10 تا 12 ماه- 3  امتیاز

ثبت داده‌ها در فرابر (24)

ثبت بموقع (از روز 10 تا 25 ماه بعد) (24)

12 تا 21 ماه-24 امتیاز

22 تا 23 ماه- 12 امتیاز

24 تا 25 ماه- 6 امتیاز

حضور در جلسات (10)

حضور بموقع و کامل در جلسات (5)

 

ارائه پیشنهادات سازنده جهت تسریع و بهبود ارسال آمار (5)

میانگین ارزیابی6 ماهه

50 امتیاز

دقت وصحت آمار (30)- ارزیابی رابطین منتخب از صحت و دقت آمار (بازدید از مراکز و بیمارستان­ها)

30  امتیاز

سالنامه آماری

 

20  امتیاز

امتیاز کل

100

 

 

فایل ها