شاخص های ارزیابی رابطین آماری سال 97-9613

 

شاخص

امتیاز

توضیحات

تکمیل به موقع اطلاعات فصلنامه در سامانه آماری*

20

تکمیل اطلاعات تا تاریخ 25 ماه اول فصل بعد (تاخیر هر دو روز کسر یک امتیاز)

تکمیل فرم نظر مدیر در هر دوره ارزیابی

10

در هر دوره شش ماهه ارزیابی یه فرم نظر مدیر تکمیل و همراه نامه ارسال گردد

محاسبه میانگین امتیاز دو دوره ارزیابی

50

در هر دوره ارزیابی مجموع امتیاز دو فصلنامه (2*20) به همراه امتیاز نظر مدیر (10)

حضور در جلسات

10

در صورت استعلاجی بودن امتیاز کسر نگردد

تکمیل اطلاعات کتاب سالنامه و تحلیل آنها

40

با توجه به زمان تعیین شده تاخیر هر دو روز کسر یک امتیاز

امتیاز کل

100

 

 

 

* زمان ارسال فصلنامه تابستان(که در مهر ماه 96 ارسال می‌گردد) و پاییز و زمستان سال 96 و بهار سال 97 منظور می گردد

فایل ها