شرح وظایف

کارشناس

شماره تماس

کارشناس جایگزین

شماره تماس کارشناس جایگزین

-          تهيه و جمع آوري اطلاعات سالنامه استانداري

-          تهيه و جمع آوري اطلاعات ساليانه وزارتخانه

-          پاسخگویی به مشکلات وخطاهای سامانه اتوماسیون آماری (فرابر)

-          نيازسنجي در مورد فرم ها و گزارشات سامانه يكپارچه آماري (فرابر)

-          تهيه فرمها و گزارشات و داشبوردهاي مديريتي سامانه يكپارچه آماري (فرابر)

-          ارزيابي رابطين آماري معاونتها و بیمارستانها

-          تهيه و انتشار كتاب آماري (جمع آوري و يكپارچه سازي و تحليل و مقايسه آمار)

-          تهيه و انتشار فصلنامه الكترونيكي (جمع آوري و يكپارچه سازي و تحليل آمار فصلي)

-          مسولیت سامانه web-gis دانشگاه

-          ارائه آمارهای درخواستی استانداری و سایر ارگانها

مریم همتی

31071272

خانم حیدری

31071272

-          تهيه و جمع آوري اطلاعات سالنامه استانداري

-          تهيه و جمع آوري اطلاعات ساليانه وزارتخانه

-          پاسخگویی به مشکلات وخطاهای سامانه اتوماسیون آماری (فرابر)

-          نيازسنجي در مورد فرم ها و گزارشات سامانه يكپارچه آماري (فرابر)

-          تهيه فرمها و گزارشات و داشبوردهاي مديريتي سامانه يكپارچه آماري (فرابر)

-          ارزيابي رابطين آماري معاونتها

-          تهيه و انتشار كتاب آماري (جمع آوري و يكپارچه سازي و تحليل و مقايسه آمار)

-          تهيه و انتشار فصلنامه الكترونيكي (جمع آوري و يكپارچه سازي و تحليل آمار فصلي)

-          ارائه آمارهای درخواستی استانداری و سایر ارگانها

سلبی حیدری

31071272

خانم همتی

31071272

-          دریافت آمار ماهیانه بیمارستانها و ثبت در سامانه سیناسا وزارات بهداشت

-          تهيه و انتشار فصلنامه الكترونيكي (جمع آوري و يكپارچه سازي و تحليل آمار فصلي بیمارستانها)

-          ارزيابي رابطين آماري بیمارستانها

-          پاسخگویی به مشکلات وخطاهای سامانه اتوماسیون آماری (فرابر)

-          نيازسنجي در مورد فرم ها و گزارشات سامانه يكپارچه آماري (فرابر)

-          تهيه فرمها و گزارشات و داشبوردهاي مديريتي سامانه يكپارچه آماري (فرابر)

-          تهيه و انتشار كتاب آماري (جمع آوري و يكپارچه سازي و تحليل و مقايسه آمار)

مرضیه دهقان زادگان

31071479

خانم همتی

31071272

 

 

فایل ها