خانم مهندس محبوبه آقازیارتی (کارشناس نرم افزار )

 • برنامه ریزی، پیگیری و نظارت بر امور پرونده الکترونیک سلامت
 • پیگیری امور سامانه HIS
  • دمو حوزه HIS
  • بازدید و پایش HIS
  • نظارت بر حسن پرداخت و اجرای قراردادهای HIS مراکز
  • برنامه ریزی و ارزیابی سالیانه HIS مراکز
  • نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و ابلاغیه های وزارتی در حوزه HIS
  • پیگیری لازم جهت اتصال دستگاه های آزمایشگاه به سیستم HIS
  • هماهنگ کننده بین شرکت های پشتیبان HIS با سایر شرکت ها
  • نظارت بر توسعه، اجرا و رفع نواقص زیرسیستم HIS
  • برنامه ریزی و نیازسنجی آموزشی جهت توانمند سازی نیروهای HIS تابعه
 • پیگیری امور HMIS
 • پیگیری امور مربوط به سپاس
 • پیگیری امور مربوط به معاونت درمان
  • کارشناسی خرید نرم افزارها
  • تنظیم و نظارت بر انعقاد قراردادهای خرید و پشتیبانی
  • پیگیری قراردادهای سامانه های حوزه معاونت درمان
 • پیگیری امور شرکت های تحت پوشش مربوط به حوزه معاونت درمان
  • گواهینامه ارزیابی امنیتی عملکردی
  • نظارت و پیگیری پایداری سامانه های نرم افزاری
  • پیگیری درخواست ها،‌توسعه و بروزرسانی نرم افزارها و رفع مشکلات
  • پایش مستمر شرکت ها
 • برنامه عملیاتی
  • رابط برنامه عملیاتی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آقای مهندس رضا رضوانی (کارشناس نرم افزار )

 • راهبر اتوماسیون اداری
 • راهبر سامانه اکانتینگ IBS
 • سامانه مدیریت جلسات
 • مدیریت سامانه پیام کوتاه دانشگاه
 • برنامه ریزی و برگزاری جلسات دمو
 • برگزاری وب کنفرانس ها
 • برنامه ریزی امن سازی سامانه های تحت پوشش
 • نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و سیاست های امنیتی
 • تنظیم راهنمای نصب اپلیکیشن های موبایلی
 • تنظیم و نظارت بر انعقاد قراردادها و حسن اجرای پشتیبانی نرم افزارهای حوزه ریاست دانشگاه
  • کارشناسی خرید مجموعه دانشگاه
 • کارشناس سامانه فرم ساز (طراحی فرم الکترونیک دانشگاه)
 •  پیگیری قرارداد سامانه های و نظارت بر قراردادهای خرید و پشتیبانی حوزه ریاست و دانشگاه

آقای مهندس محمد ابرونتن (کارشناس نرم افزار )

 • رابط آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه
 • راهبر سامانه میز خدمت
 • شرکت های طرف قرارداد دانشگاه
  • هماهنگ کننده بین شرکت­های پشتیبان
  • ساماندهی مجوز ها و دسترسی­های از راه دور  شرکت ها
  • دسترسی ریموت های شرکت های پشتیبان
 • کارشناسی و خرید نرم افزارهای حوزه ریاست، معاونت پژوهشی و توسعه
 • راهبر سامانه ویدیو کنفرانس دانشگاه
  • برگزاری جلسات ویدیو کنفرانس و مدیریت نرم افزار Addobe connect
 • کارشناسی (هماهنگی) خرید نرم افزار های معاونت توسعه-معاونت پژوهشی
 • پیگیری امور شرکت های تحت پوشش مربوط به حوزه معاونت توسعه و معاونت پژوهشی
  • گواهینامه ارزیابی امنیتی عملکردی
  • نظارت و پیگیری پایداری سامانه های نرم افزاری
  • پیگیری درخواست ها،‌توسعه و بروزرسانی نرم افزارها و رفع مشکلات
  • پایش مستمر شرکت ها

خانم مهندس فاطمه حسنی (کارشناس نرم افزار )

 • امور سایت
  • راهبر پورتال دانشگاه علوم پزشکی قم
  • ارزیاب سایت های زیرمجموعه دانشگاه
  • طراحی وایرفریم پورتال
  • کارشناسی ارتقا سایت
  • عضو کمیته پورتال دانشگاه
  • آموزش و پشتیبانی رابطین سایت
 • رابط آمار اداره نرم افزار

خانم مهندس سیده لیلا رضوی مهر (کارشناس نرم افزار )

 • امور سایت
  • راهبر seo(وبومتریکس) پورتال دانشگاه علوم پزشکی قم
  • رابط سایت مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه
  • ارزیاب سایت های زیرمجموعه دانشگاه
  • طراحی وایرفریم پورتال
  • عضو کمیته پورتال دانشگاه
  • آموزش و پشتیبانی رابطین سایت

خانم مهندس سیما بهادری (کارشناس نرم افزار )

 • راهبر اتوماسیون اداری
 • راهبر سامانه اکانتینگ IBS
 • سامانه مدیریت جلسات
 • برنامه ریزی و برگزاری جلسات دمو
 • برگزاری وب کنفرانس ها
 • تنظیم راهنمای نصب اپلیکیشن های موبایلی
 • تنظیم و نظارت بر انعقاد قراردادها و حسن اجرای پشتیبانی نرم افزارهای حوزه ریاست دانشگاه
  • کارشناسی خرید مجموعه دانشگاه
 • کارشناس سامانه فرم ساز (طراحی فرم الکترونیک دانشگاه)
 • امور سایت
  • راهبر پورتال دانشگاه علوم پزشکی قم
  • رابط سایت مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه
  • طراحی وایرفریم پورتال                                                                                                                                                                                                                                        

خانم مهندس زینب یوسفی(کارشناس نرم افزار )

 • راهبر اتوماسیون اداری
 • راهبر سامانه اکانتینگ IBS
 • سامانه مدیریت جلسات
 • برنامه ریزی و برگزاری جلسات دمو
 • برگزاری وب کنفرانس ها
 • تنظیم راهنمای نصب اپلیکیشن های موبایلی
 • تنظیم و نظارت بر انعقاد قراردادها و حسن اجرای پشتیبانی نرم افزارهای حوزه ریاست دانشگاه
  • کارشناسی خرید مجموعه دانشگاه
 • کارشناس سامانه فرم ساز (طراحی فرم الکترونیک دانشگاه)
 • امور سایت
  • راهبر پورتال دانشگاه علوم پزشکی قم
  • رابط سایت مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه
  • طراحی وایرفریم پورتال                                                                                                                                                                                                                                        

شرح وظایف اداره نرم افزار