اداره آمار و GIS دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
در حال حاضر اداره آمار و GIS دانشگاه بعنوان یکی از ادارات مدیریت  آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات مشغول بکار می باشد. آمار و اطلاعات بعنوان یکی از بازوهای اجرایی مدیران همیشه و همه حال مورد توجه افراد بوده است.
توجه به آمار و اطلاعات از آنجا می تواند بر روشهای دیگر کسب اخبار ارجح باشد که در آمار غرض ورزی و سوء نیت نمیتواند وجود داشته باشد چون در گزارشات آماری اعداد و شاخص ها بیانگر بعضی حقایق می باشند و نه افراد.
البته اشتباهات و تجزیه و تحلیل های نادرست آماری گاهی بعضی تصمصم گیریها را به سوی خطا سوق می دهد و لیکن می توان گفت در صورت استفاده درست و صحیح از آمار و اطلاعات، یک مدیر می تواند تمامی تصمیمات خود را مستند نموده و از اشتباهات کاری جلوگیری نماید.
در حال حاضر مهمترین مشکل بخش آمار و اطلاعات انباشتگی اطلاعات و عدم استفاده صحیح مدیران از اطلاعات موجود می باشد. یک مدیر بعنوان یک اصل مدیریتی باید بداند که اطلاعات موجود در یک سازمان بعنوان حافظه سازمان محسوب گردیده و سازمان بدون حافظه نمیتواند جایگاه صحیح خود را حفظ نماید.

فایل ها