ردیف  نام  سمت  تلفن ثابت
 تلفن داخلی
 1  خانم مهندس محبوبه آقازیارتی  کارشناس نرم افزار  025-31071272 272
 2  آقای مهندس رضا رضوانی  کارشناس نرم افزار  025-31071271 271
 3  آقای مهندس محمد ابرونتن  کارشناس نرم افزار  025-31071331 331
 4  خانم مهندس فاطمه حسنی  کارشناس نرم افزار  025-31071479 479
 5  خانم مهندس سیده لیلا رضوی مهر  کارشناس نرم افزار 025-31071330  330
 6 خانم مهندس سیما بهادری کارشناس نرم افزار 025-31071330 330
 7 خانم مهندس زینب یوسفی کارشناس نرم افزار 025-31071330 330

 

 

معرفی همکاران اداره نرم افزار