گزارش عملکرد اداره‌ی آمار در سال‌های 1392 تا 1396

ردیف

عملکرد

1392

1393

1394

1395

1396

1

تعداد ارزیابی انجام شده در بین رابطین آماری

4

3

2

2

2

2

تهیه فصلنامه های آماری تهیه شده

4

4

4

4

4

3

تهیه‌ سالنامه آماری

1

1

1

1

1

4

برگزاری مراسم روز آمار

1

1

1

0

0

5

پیاده سازی داشبورد مدیریتی اتوماسیون آماری

2

11

2

0

0

6

ایجاد گزارش آماری و نموداری

144

137

110

90

211

7

ایجاد گزارش اطلاعاتی

58

20

40

66

7

8

تعداد جلسات برگزارشده

17

18

6

2

3

9

نامه‌های داخلی

266

342

268

246

231

10

نامه‌های دریافتی

93

116

99

158

75

11

نامه‌های ارسالی

62

85

46

39

31

12

گردآوری شاخص های ارزیابی توسعه یافتگی به استانداری

1

1

1

1

1

13

گردآوری هزینه های تملک دارایی دانشگاه به استانداری

1

1

1

1

1

14

گردآوری اطلاعات مربوط به معاونتها، مراکز بهداشتی درمانی و سایر مراکز تابعه و درج در سامانه sinasa وزارت بهداشت

20

20

20

20

20

15

پاسخگویی و ویرایش رمز عبور به مشکلات کاربران سامانه آماری فرابر

60

47

50

40

44

16

شرکت در جلسه شورای کاربران GIS استانداری

1

1

1

1

0

17

استخراج نقاط مراکز از GIS جهت ارائه به وزارت بهداشت (توسط معاونت درمان)

-

-

-

150

0

 

فایل ها